A kosár üres

A MelliculumKft. tájékoztatja a www.webshop.mixtea.hu oldalon érdeklõdõket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseirõl, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról. A Melliculum Kft. a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

Az Adatkezelõ a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény teljes körû betartásával kezeli.

Üzemeltetõ: Melliculum Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Bejegyezve: 2006.10.26.
Székhely: MAGYARORSZÁG, H-6500, Baja, Paprika u. 20.
Adószám: 13808327-2-03
Számla száma: OTP Bank 11732033-29906912-00000000
Statisztikai számjel: 13808327 1083 113 03.
Cégjegyzékszám: 03-09-113945
Nyilvántartásba vevõ hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.03-09-113945
Szakmai érdekképviseleti szerv: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhely Szolgáltató neve: Bencsik György Gábor EV
Tárhely Szolgáltató székhelye: MAGYARORSZÁG, H-1164 BUDAPEST 16 ker. BÓBITÁS ÚT 27.
Tárhely Szolgáltató e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tárhely Szolgáltató adószáma: 66715306142
Tárhely Szolgáltató nyilvántartási száma: 38025280
Tárhely Szolgáltató statisztikai számjele: 66715306631123101
Webshop vevõszolgálat telefonszám:+36-70/3860045
Webshop vevõszolgálat e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Webshop vevõszolgálat ügyfélszolgálati ideje: Hétfõtõl - Péntek: 8:00–16:00
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-143080.


Definíciók, rövidítések

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minõsül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelõnek minõsül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely szerzõdés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerzõdést is - adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintõ érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelõ rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelõ rendelkezései szerint köteles tárolni és megõrizni.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Különleges adatnak minõsül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat.

1. Adatkezelõ(k):

Melliculum Kft.

A Melliculum Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (Infotv.) alapszik.

2. A kezelt adatok köre

név
jelszó
felhasználó név
e-mail cím
cím
telefonszám
adószám

3. Az adatkezelés célja

Az érdeklõdõ által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat a Melliculum Kft. abból a célból kezeli, hogy a regisztrálókat a szolgáltatásairól, termékeirõl elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa. Ez alapján a Melliculum Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

A regisdztráló számára a Melliculum Kft. által üzemeltetett www.webshop.mixtea.hu webshop szolgáltatásáinak, termékeinek nyújtása, továbbá direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailen hírlevél küldésével.

A Melliculum Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelezõ adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés idõpontjáig kezeljük.

A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen az érintett (felhasználó) által megadott személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában – a Melliculum Kft. senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.


4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) szerint a matricadiszkont.hu oldalon érdeklõdõ vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés idõtartama

Az adatkezelés az érdeklõdõ esetén a regisztráció elküldésének napján kezdõdik és az érdeklõdõ törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig tart.

6. A honlap üzemeltetõje

A www.webshop.mixtea.hu honlapot a Melliculum Kft. (székhely: 6500 Baja, Paprika u. 20., telefonszám: +36 20/5260300 e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

A Melliculum Kft. az általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintû biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Melliculum Kft. informatikai rendszere olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérõl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezõ kockázatoknak megfelelõ védelmi szintet nyújt. A Melliculum Kft. mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat ajogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelõ intézkedésekkel védi.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Melliculum Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre megküldött levélben kérhetik, vagy az "adataim" menüpontban törölhetik. A Melliculum Kft. a kérelem benyújtásától számított lehetõ legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket, ajánlatokat a Melliculum Kft. a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címrõl küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

8. Jogorvoslat

Az érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján jogait jogosult bíróság elõtt érvényesíteni, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

9. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Melliculum Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklõdõ a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészõprogram menüsorában kísérhetõ figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetõi számítógépes rendszerében képzõdõ, vagy általa gyûjtött technikai adatok kezeléséért a Melliculum Kft. felelõsséget nem vállal.

10. Sütik (Cookiek)

A webshop.mixtea.hu használ ún. tracking technológiákat (mint a cookie-k vagy tag-ek, vagy sütik) annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, mûködtetését (például azáltal, hogy meghatározható a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, a weblapunk legnépszerûbb oldalai). A sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedõ - tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.